Начало>

Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията

Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията

ИНФОРМАЦИЯ на Инспектората по Закона за администрацията за отчитане на мерките в Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията

 
Инспекторатът по чл. 46 от Закона за администрацията осъществява административен контрол в министерството, включително и върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра.
Организацията на дейността и условията и редът за осъществяване функциите на инспектората се определят от министъра при спазване изискванията на методическите указания по чл. 46а, ал. 2, т. 2 от Закона за администрацията.

Инспекторатът изпълнява следните функции:

1. проверява административната дейност по прилагането на политиките и законодателството в съответната област;

2. проверява за спазването на вътрешните правила за организацията на работа в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

3. проверява за изпълнението на актове на министъра и на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, включително изпълнение на задължителни указания за отстраняване на допуснати нарушения и за налагане на дисциплинарна отговорност и на ограничена или пълна имуществена отговорност по Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и по Закона за Министерството на вътрешните работи;

4. проверява изпълнението на задължителни указания, дадени от компетентни органи при проверки в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, включително задължителни предписания на органите, които упражняват държавен контрол върху дейността по здравното обслужване в местата за лишаване от свобода;

5. извършва проверки по предотвратяване и борба с корупцията, за установяване конфликт на интереси по реда на глава шеста от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, както и за други нарушения на служебните задължения в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

6. извършва проверки по предложения и сигнали на граждани и организации срещу служители на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по ред, установен от министъра;

7. извършва последващи проверки за изпълнението на дадените задължителни указания във връзка с предходно извършени проверки;

8. участва при осъществяване на съвместни проверки и проекти за прилагане и адаптиране към българските условия на успешните антикорупционни практики и инструменти, прилагани в страните - членки на Европейския съюз;

9. подава информация в оперативен порядък на дирекция "Главен инспекторат" на Министерския съвет;

10. осъществява контрол на извършените проверки от главните дирекции, дирекциите и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

11. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.

(4) Инспекторатът извършва проверките по ал. 3 въз основа на ежегодно утвърден план от министъра, а по конкретни въпроси и случаи проверките се извършват въз основа на писмена заповед на министъра.

(5) В резултат на извършените проверки инспекторите представят доклад до министъра, който съдържа констатации и дава предложения за:

1. задължителни указания за отстраняване на допуснати нарушения и за подобряване работата на администрацията;

2. налагане на дисциплинарна отговорност на виновните длъжностни лица по Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и по Закона за Министерството на вътрешните работи.

(6) Инспекторатът предоставя информация на дирекция "Връзки с обществеността" за броя и вида на извършените проверки и предприетите мерки за огласяването им пред обществеността.ръководител Мая Донова